Ohjeita yo-kokelaalle

1. ILMOITTAUTUMINEN, MAKSUT JA AIKATAULUT

A. ILMOITTAUTUMINEN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut oppiaineen pakolliset kurssit. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa aineessa. Tutkintoon voi osallistua vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon perusteella (opiskelija voi osallistua aikaisintaan suoritettuaan 1,5 vuoden laajuiset opinnot).

Kokeeseen ilmoittautuessasi sinun on tiedettävä, mitä kirjoitat pakollisena ja mistä aineesta suoritat laajan kokeen. Valintojasi et voi tämän jälkeen enää vaihtaa.

Kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen 23.11. mennessä.

 

B. TUTKINTOMAKSUT

http://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/hinnasto/

C. KOEPÄIVÄT

http://www.ylioppilastutkinto.fi/koepaivat/2. ARVOSANAT, UUSIMINEN JA KOMPENSAATIO

A. YO-TODISTUKSEN ARVOSANAT JA PISTEET

Laudatur l 7p
Eximia cum laude approbatur e 6p
Magna cum laude approbatur m 5p
Cum laude approbatur c 4p
Lubenter approbatur b 3p
Approbatur a 2p
Improbatur i 0p

B. KOKEEN UUSIMINEN

Koe on hylätty, jos pistemäärä jää improbaturiin tai kokelas ei saavu kokeeseen.

 • Hyväksytyn kokeen saat uusia yhden kerran.
 • Hylätyn kokeen saat uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana.
 • Hylätyn kokeen tasoa voit vaihtaa edellyttäen kuitenkin, että yhdessä kirjoitettavassa aineessa suoritat A-tason (laajan) kokeen. Esim. Jos A-tason englanti on hylätty, voit vaihtaa sen B-tasoon, jos esim. olet kirjoittanut pitkän matematiikan pakollisena.
 • Tutkintoa voit täydentää milloin vain kokeilla, joihin et aikaisemmin ole osallistunut tai saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Ajankohtaa ei siis ole rajattu.

C. KOMPENSAATIO

Jos jokin kokeesi on hylätty, voit kompensoida, korvata sen tutkinnon muista kokeista saamiesi pistemäärien avulla.

Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä arvosanan perusteella ja saadut pisteet lasketaan yhteen.

l=7p e=6p m=5p c=4p b=3p a=2p

Hylätty arvosana jaetaan neljään luokkaan, kutakin luokkaa kompensoi tietty pistemäärä:

i+:12p i:14p i-:16p i=:18p

Ylioppilastutkintolautakunta tekee kompensaation automaattisesti, mutta halutessasi voit ilmoittaa, että se jätetään tekemättä. Jos et halua kompensaatiota, ilmoita asiasta kirjallisesti koululle 12.5. mennessä. Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.3. OPISKELUOHJEITA

 • Tee itsellesi päivittäinen opiskelusuunnitelma: kuinka paljon aikaa, kuinka paljon opiskeltavaa? Tee ohjelmastasi vaihteleva - älä opiskele eri kieliä yhteen perään.(ruotsin päivä, psykologian päivä, matematiikan päivä…)
 • Opiskele säännöllisesti päivittäin. Tehokas keskittyminen säästää aikaa, auttaa ymmärtämään ja muistamaan asiat. Jaa opiskeltava asia (oppikirja / kurssi) järkeviin kokonaisuuksiin, näin ymmärrät myös osien ja yksityiskohtien merkityksen.
 • Kun aloitat uuden asiakokonaisuuden, nollaa itsesi, tee tilaa uuden oppimiselle.
 • Testaa itseäsi, oletko sisäistänyt asiat. Harjaannu soveltamaan oppimaasi ja käyttämään sitä hyväksesi uudella tavalla koetilanteessa. Opettele tulkitsemaan ja käyttämään hyväksesi kaavioita, diagrammeja, kuvia, tilastoja jne.
 • Kertaa vieraiden kielten fraaseja, sanastoja, kieliopin keskeisiä kohtia.
 • Ole positiivinen ja luota itseesi. "Minä osaan." "Olen maailman paras minä."4. AINEKOHTAISET OHJEET

A. ÄIDINKIELEN KOE

Äidinkielen koe on kaksiosainen: tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Kokelaan äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.

Tekstitaidon kokeessa tutkitaan kokelaan erittelevää ja päättelevää lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua. Tekstitaidon koe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on asiatekstejä - esimerkiksi artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia, katkelmia tietoteoksista - ja kaunokirjallisia tekstejä. Aineisto voi myös koostua pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista. Aineistona voi olla yksi laajahko teksti, 2-4 lyhyempää, toisiinsa liittyvää tekstiä tai suppea valikoima aivan lyhyitä tekstejä. Tekstit voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia tai katkelmia laajemmasta teoksesta. Tehtäviä on viisi, ja kokelaan tulee tehdä niistä kolme.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota sekä suoritusten asiasisältöön että ilmaisuun. Kunkin vastauksen sopiva pituus on 1-2 konseptisivua. Vastaukset jätetään arvosteltaviksi selvästi ja siististi kirjoitettuna. Erillistä puhtaaksikirjoitusta muste- tai kuulakynällä ei tarvita.

Esseekokeessa tutkitaan kokelaan ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Esseekoe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti muuta aineistoa, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita.

Esseekokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritetään tehtävänantoina; tehtävänantona voi olla myös pelkkä otsikko.
Erillistä puhtaaksikirjoitusta muste- tai kuulakynällä ei tarvita.

B. REAALIAINEEN KOE

Kokelas voi suorittaa pakollisena vain yhden reaaliaineen kokeen. Halutessaan voi kuitenkin suorittaa ylimääräisenä useampia reaaliaineen kokeita.

Aineet, joissa kokeet järjestetään

Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Kokeiden jakaminen kahdelle koepäivälle

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Kokeiden jako näille kahdelle päivälle perustuu lautakunnan tilastoihin, joista ilmenee kokelaiden vastausten sijoittuminen eri aineisiin. Koepäivät sijoitetaan tutkintoaikatauluun siten, että niiden välillä on noin viikko. Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä biologian kokeet ja toisena koepäivänä evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen.

Kokeisiin ilmoittautuminen

Reaaliaineen kokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen samoin kuin muihinkin tutkinnon kokeisiin. Samalla ilmoitetaan, onko koe pakollinen vai ylimääräinen. Ilmoittautuminen on sitova. Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa. Valitusta aineesta ei voi koetilanteessa poiketa.

Annettavien tehtävien ja vastausten määrät sekä tehtävien luonne

Reaaliaineen kokeeseen osallistuvalta edellytetään, että hän on opiskellut vähintään tämän oppiaineen pakolliset kurssit. Niissä aineissa, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua.

Tehtävät laaditaan kussakin aineessa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Tehtäviä ja vastauksia (tehtävien määrä/vastausten enimmäismäärä) on eri aineissa seuraavasti: uskonto 10/6, elämänkatsomustieto 10/6, psykologia 10/6, filosofia10/6, historia 10/6, yhteiskuntaoppi 10/6, fysiikka 13/8, kemia 12/8, biologia 12/8, maantiede 10/6 ja terveystieto 10/6.

Tyypiltään tehtävät voivat vaihdella oppiaineittain. Esseet, annetun aineiston tulkintaan ja käsittelyyn perustuvat tehtävät sekä toisaalta luonteeltaan laskennalliset, ilmiön tunnistamiseen ja siihen liittyvien mallien soveltamiseen perustuvat tehtävät säilyttävät näin asemansa oppiaineen mukaan. Osa tehtävistä voi koostua yksinkertaisesta laajempaan argumentointiin etenevistä osatehtävistä. Etenkin luonnontieteissä otetaan huomioon myös oppiaineiden kokeellinen luonne. Kussakin kokeessa on 2 vaativaa jokeritehtävää.

Oppiainerajat ylittävät tehtävät

Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voi olla oppiainerajat ylittävä tehtävä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää lukion aihekokonaisuuksien kannalta tai eri aineiden näkökulmista.

C. MATEMATIIKKA

Koulukohtaiset ohjeet antaa aineen opettaja.

 • Matematiikan kokeessa (sekä pitkässä että lyhyessä) on 15 tehtävää. Vastaat enintään 10 tehtävään. Tehtävät voivat sisältää useampia osioita (a, b…). Täydellinen suoritus edellyttää kaikkien kohtien käsittelyä. Tehtävät noudattavat järjestystä helpoimmasta vaativaan. Kaikki tehtävät ovat kuitenkin samanarvoisia.
 • Apuvälineet, laskimet ja taulukot, jätetään ennen koetta koululle tarkistettaviksi.
 • Tee tehtävä 1 kokonaiselle arkille (A3) ja kaikki muut puoliarkeille (A4), jotka palautat kokoarkin sisällä. Jos et tee ensimmäistä tehtävää, kirjoita kokoarkille nimesi ja kokoa sen sisälle puoliarkit.
 • Kokeen saat tehdä lyijykynällä, piirroksissa saat käyttää värikynää, et punaista. Kuviot piirretään samaan paperiin suorituksen kanssa.
 • Jos jokin tehtävä ei suju, jätä se kesken ja palaa siihen myöhemmin.
 • Tarkkaile ajan kulkua ja käytä aikasi taloudellisesti, älä jumitu liian pitkäksi aikaa yhteen tehtävään.
 • Tarkista lopuksi, että olet tehnyt riittävän määrän tehtäviä mutta et liikaa.
 • Tarkista myös, että olet esittänyt riittävästi tehtävän välivaiheita etkä pelkästään lopputulosta.
 • Muista merkitä tehtävien järjestysnumerot ja nimesi jokaiseen paperiin.

PITKÄN MATEMATIIKAN KOE

Kokeessa on edelleen 15 tehtävää. Näistä kaksi tehtävää on muita vaativampia ja niiden suorittaminen edellyttää tavallisia tehtäviä laajempaa tai syvällisempää käsittelyä. Ne perustuvat kuitenkin muiden tehtävien tapaan pitkän matematiikan pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

Nämä kaksi muita vaativampaa tehtävää merkitään erikseen tehtäväpaperiin, ja ne arvostellaan asteikolla 0-9. Muut 13 tehtävää arvostellaan asteikolla 0-6.

Kokelas saa edelleen vastata enintään kymmeneen tehtävään oman valintansa mukaan. Näihin kymmeneen tehtävään saa sisältyä myös edellä mainitut kaksi muita vaativampaa tehtävää.

D. KIELET

KESKIPITKÄN JA LYHYIDEN KIELTEN KOKEET

Keskipitkän ja lyhyiden kielten kokeiden kirjallisessa osassa on ainekirjoituksen sijaan useita tehtävänantoja, joista kokelaan on suoritettava 2 tai 3. Yksittäiset kirjoitustehtävät voivat olla pituudeltaan 50-100 sanaa (keskipitkä kieli, lyhyt saame) tai 35-90 sanaa (muut lyhyet kielet). Kunkin suorituksen sanamäärä ilmoitetaan erikseen ko. tehtävän yhteydessä. Kaikki kirjoitustehtävät kirjoitetaan samalle kokonaiselle konseptiarkille. Jokaisen suorituksen loppuun merkitään sanamäärä.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti viestinnällisyyteen sekä tehtävänannon noudattamiseen ja kielelliseen tarkkuuteen ja laajuuteen. Pidemmissä tehtävissä maksimipistemäärä on 66 p. ja lyhyemmissä 33 p.

Koulukohtaiset ohjeet antaa kunkin aineen opettaja.

Hyväksytty arvosana edellyttää, että kaikki kokeeseen kuuluvat osat on tehty.

Kokeen osat:
KUUNTELUKOE (monivalintatehtävä, avoimia kysymyksiä, kuullun selostaminen tiivistäen).
KIRJALLINEN OSA: (monivalintatehtävä, avoimia kysymyksiä, aukkotestit, muunnostehtävä, tiivistelmä, käännös ja/tai selittäminen sekä tunnistamistehtävä, kirjoitelma ja/tai lyhyet viestinnälliset kirjoitustehtävät). YTL ei ilmoita etukäteen tehtävätyyppejä. Kaikki ohjeet annetaan tehtävävihkoissa.

 • Keskity kuuntelutehtävään.
 • Tutustu rauhallisesti tehtävävihkoon.
 • Lue kunkin osion ohjeet huolellisesti, mille paperille, millä kielellä vastataan…
 • Kirjoitustehtävää kirjoittaessasi muista sanamääräohje: pitkän kielen kokeessa yleensä 150 - 200 sanaa. Keskipitkän ja lyhyen kielen kirjoitustehtävien kokonaissanamäärä vaihtelee 100:sta 200 sanaan kielestä riippuen.
 • Noudata kirjoitelmaan mahdollisesti liittyviä erityisohjeita. Esim. jos tehtävänä on kirjoittaa kirje, muista kirjeen muotoseikat ja mahdollinen sanamäärärajoitus.
 • Tarkkaile ajan kulkua. Varaa kirjoitelmallesi riittävästi aikaa (kirjoitelma tuottaa hyvin pisteitä).
 • Suoritusjärjestys - tekstien jälkeen kirjoitelma?
 • Tarkista lopuksi, että olet vastannut kaikkiin tehtäviin ohjeiden mukaisesti.

Kartta